Belangrijke mededelingen

De websites plaatsen of gebruiken geen cookies.
Ook registreren deze websites geen persoonlijke gegevens gekoppeld aan foto's/afbeeldingen of los daarvan.

De inhoud van en/of het aantal aanwezige afbeeldingen/fotoseries kan en zal van tijd tot tijd wijzigen.
Aan de inhoud van de afbeeldingen/fotoseries, de afzonderlijke foto's en de overige informatie, kunnen geen rechten of verplichtingen
door/ aan/ van anderen of mijnerzijds worden ontleend.
Alle rechten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn voorbehouden en berusten bij:   - Wim de Boevère -
Eventueel op vermelde bedrijfsnamen en/of merken behoren toe aan of zijn eigendom van hun respectievelijke houders/rechthebbenden.Privacyverklaring


Dit is de Privacyverklaring voor de websites n.a.v. de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.


Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op de websites .
Met de aanduiding worden de websites en alle aan meewerkende personen bedoeld.
Onder de aanduiding bezoeker worden zowel bezoekers alsook bezoeksters verstaan.
Alle (persoonlijke) gegevens welke aan de websites worden verstrekt, worden door als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.
Alle persoonsgegevens die in dit verband mogelijk worden verstrekt vallen uitdrukkelijk onder deze privacyverklaring.
Deze privacyverklaring geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking met betrekking tot gegevens door de bezoeker verstrekt bij gebruik van deze website, en de rechten ten aanzien van deze door de bezoeker verstrekte persoonsgegevens.


Gegevensverwerking

De gegevens die bij een bezoek (on)gewild of (on)gewenst verwerken, daarvan waarborgen en respecteren de privacy. Deze eventuele ongewenste en ongewilde gegevens zullen behandelen en/of verwerken in overeenstemming met de nieuwe Europese privacy verordening (de algemene verordening gegevensbescherming, de AVG.
Dit houdt onder meer in dat deze (persoons)gegevens slechts worden behandeld voor zover zij verenigbaar zijn met de genoemde doeleinden in het AVG reglement. Opm.: In de huidige configuratie worden door geen namen of andere gegevens geregistreerd of opgeslagen.


Cookies

De websites plaaten en gebruiken geen cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op het medium van een bezoeker van de website lokaal wordt aangemaakt en opgeslagen.
Sommige cookies bevatten de registratiegegevens van een gebruiker en ook kunnen cookies bepaalde voorkeuren opslaan.
Cookies kunnen daarnaast gebruikt worden om aan de hand van door een bezoeker bestelde producten, interesseprofielen aan te leggen zodat later aan hem of haar gerichte aanbiedingen kunnen worden gedaan.
Cookies herkennen een wachtwoord en helpen het bezoek aan een website persoonlijk te maken door een server te laten onthouden wie de bezoeker is.
Sommige adverteerders op een website gebruiken cookies om een zelfde soort informatie te verkrijgen, maar beheerder van is niet aansprakelijk voor het eventuele gebruik van cookies door andere website-ondernemers of marketeers.
Bezoekers kunnen het gebruik van cookies via de instellingen van de door hen gebruikte browser uitschakelen.
Hiervoor kan de "Help" functie op de werkbalk van de meeste browsers worden gebruikt.
Naast het uitschakelen van cookies kan in veel gevallen ook de keuze worden gemaakt om meldingen/waarschuwingen te ontvangen bij de ontvangst van cookies. Het uitschakelen van cookies kan echter leiden tot een minder goede werking van websites en in sommige gevallen kan het uitschakelen van het gebruik van cookies de toegang tot een website geheel blokkeren.


Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die vanaf via links kunnen worden bezocht.
Het is door niet te controleren en te garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Het is daarom te adviseren om de privacyverklaring van deze websites door te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Beveiliging

Door worden geen persoonsgegevens bewaard, maar mocht dat in de toekomst wel van toepassing gaan worden dan zijn er nu al passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en controleren en beveiligen al haar diensten zichtbaar of onzichtbaar, met fysieke, electronische en procedurele middelen tegen misbruik en fraude. Houd er evenwel rekening mee dat geen enkel beveiligingssysteem alle mogelijkheden inbreuken op beveiliging kan voorkomen. Persoonsgegevens worden bovendien dan niet langer bewaard dan noodzakelijk in het licht van de AVG en geldende wettelijke bewaartermijnen.


Bewaartermijn

Vooralsnog bewaren geen persoonsgegevens.


Wijzigingen aan de privacyverklaring

Voor blijft de mogelijkheid behouden om deze privacyverklaring incidenteel aan te passen.
Dit zal worden aangegeven op deze websites.
Derhalve adviseren aan bezoekers de privacyverklaring regelmatig te herlezen.


Rechten / Verzet tegen gegevensverwerking/gegevens wijzigen

Op basis van de AVG heeft een bezoeker het recht om eigen persoonsgegevens in te zien en aan te verzoeken deze persoonsgegevens te rectificeren, te verwijderen (recht op vergetelheid) of over te dragen (recht op dataportabiliteit).
Daartoe kan via de website een e-mail worden gestuurd.
Heeft de bezoeker de indruk dat de persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kan worden gevraagd de verwerking te beperken.
In geval van de indruk dat niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelen, dan vernemen dit uiteraard graag z.s.m. Eventueel kan een klacht worden ingediend bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) via de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl


Opmerkingen of vragen

Zijn er opmerkingen of vragen, dan vernemen dit uiteraard graag via de e-mail optie op de websites.

Alle rechten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn voorbehouden en berusten bij -